wp-1591539316692.jpg

wp-1591539316692.jpg

Seniman senior Kampar, Oren Gompo (dok. KM)

Kupasmerdeka.com Berita Riau